Posts Tagged: Hamnkanalen

S/S CERES

   S/S Ceres vid kaj i Vänersborg. Byggd på Motala verkstad 1885 för Motala Ströms Ångfartygs-Aktiebolag, senare Rederi AB Göta Kanal. Gick på Göta kanal Göteborg – Stockholm fram till 1946 då hon såldes till Norge som logementfartyg, och bistod där vid uppstädningen efter WWII. Hade brand ombord 1952 och nedskrotades efter detta.

UPPBÖRDSKONTORET

Trollhätte kanals uppbördskontor och Dalbobron. Foto tidigt 1900-tal ur Vänersborgs Söners Gilles arkiv.

Trollhätte kanals uppbördskontor och Dalbobron. Foto tidigt 1900-tal ur Vänersborgs Söners Gilles arkiv.

   En bister vinterdag i början av 1900-talet, med rimfrost på träden och tät trafik på Dalbobron. I ekipaget närmast i bild på väg mot stan sitter en av alla slaktarsönder Dafgård. T.v. i jiggen ser vi nämligen den stadige slaktarmästaren Runo Dafgård, vilken hade sin rörelse nere på Nygatan 14. Dafgårdarna var inga småpojkar…

På bilden ser vi också Trollhätte kanals uppbördskontor i Vänersborg, och trots att huset kom att stå på platsen under 75 år så finns det väldigt få närbilder på huset. På dess plats stod tidigare ett mindre hus tillhörigt Nya Trollhätte kanalbolag i vilket brovaktaren bodde. Behovet av ett nytt och större hus uppstod under 1860-talet då bolaget bl.a. såg det angeläget att skapa en större kontrollapparat med avsikt att noggrannare kontrollera så att de uppgivna fartygslasterna stämde överens med verkligheten.

Revisorerne hade äfven yttrat sig rörande angelägenheten att med anledning af den ökade rörelsen pä kanalen åvägabringa skyndsammare expedition af fartygen samt tillförlitlig kontroll å debiteringen; och förmälde sig direktionen, vid revisionsberättelsens aflemnande till K. M. redan vara betänkt på att under det innevarande året vidtaga nödiga åtgärder härvid.

I sammanhang med frågan om uppbördsväsendet erinrade vid samma direktionssammanträde afdelningsdirektören om nödvändigheten af att söka åstadkomma någon närmare kontroll på varutrafiken å kanalen samt öfverensstämmelsen mellan uppgifterna till uppbördskontoret och verkliga innehållet af fartygens laster. Det kunde med visshet antagas, att om för sådan kontroll en särskild tjensteman anstäldes, skulle hans lön flerdubbelt ersättas genom noggrannhet vid varornas uppgifning å uppbördskontoret och der jemte ordning och redbarhet främjas hos de trafikerande.

Huset som det ser ut på bilden uppfördes 1870 och disponerades enligt följande. Bottenvåningen inrymde uppbördskontor, bro- och hamnvaktens boningsrum samt kök och skafferi. Övervåningen var helt och hållet kanalinspektorns och bestod av 4 rum och kök samt större skafferi. Sven Almqvist, som figurerar i tidigare inlägg, hade 1864 fått i uppdrag att ordna med kanaluppbörden då han detta år tillträdde som kanalinspektor i Vänersborg. Familjen Almqvist flyttade in i huset då det var nyuppfört 1870.

1945 stängdes G:a hamnkanalen av för fartygstrafik och samma år övertog staden kanalverkets hus på platsen. Husen revs och lämnade plats för den nya fasta residensbron vilken stod klar 1947.

RIKSBANKEN ANNO 1902

G:a hamnkanalen, Vänersborg. Gissningsvis år 1902, året då riksbankshuset stod klart. Foto ur Vänersborgs Söners Gilles arkiv.

G:a hamnkanalen, Vänersborg. Gissningsvis år 1902, året då Riksbankshuset stod klart. Foto ur Vänersborgs Söners Gilles arkiv.

G:a hamnkanalen med BRF Riksbanken. Foto 2018-07-15

G:a hamnkanalen med BRF Riksbanken. Foto 2018-07-15

   Ett uttjatat motiv från Vänersborg kan man kanske tycka, men jag fann det lite skoj nu när det står en byggställning i Riksbankens mittparti. Som man kan se på det gamla vykortet står det en ställning även på denna bild! Jag vill tro att Riksbankshuset just är på väg att färdigställas på den gamla bilden, och att den okända fotografen tog bilden tidigt år 1902.
Ångaren på den gamla vykortsbilden heter Jacques och tillhörde Mora – Wenerns Jernvägsbolag i Kristinehamn. Tillsammans med Vänerns stolthet S/S Curry drog dom pråmar mellan Kristinehamn och Göteborg. Curry drog Kristinehamn  – Brinkebergskulle, och Jacques härifrån ner till Göteborg. Vid Brinkebergskulle bytte dom pråmar med varandra, bräder och plank ner och stenkoll upp var dom vanligaste lasterna. Bolagets transporter pågick mellan åren 1890 – 1916, men Jacques började på traden först 1894, då var hon nybyggd för just detta ändamål.
Bogserare har trots sina slitsamma jobb ofta en makalös förmåga att få leva länge, så även Jacques som seglar än idag. Se vidare på länk!
http://www.tugboatlars.se/Jaques.htm

MARIE AV ÅMÅL

Norra hamnkanalen Vänersborg, omkring 1915. Foto: okänd / Vänersborgs Söners Gille

Norra hamnkanalen Vänersborg, omkring 1915. Foto: okänd / Vänersborgs Söners Gille

   Marie- Åmål, ser det ut att stå på akterspegeln till denna enligt uppgift danskbyggda skuta. Jag är dålig på riggar, men jag skulle säga att det är en galeas alt. en tvåmastskonert. Troligtvis är hon på nedgång och kanske ligger dom och inväntar Kanalverkets bogserare “J.G. Swahn” för assistans genom kanalen. Skutan ska enligt samma uppgiftslämnare vid tiden för denna bild ha ägts av en trojka bestående av August Thorén, Johan Gustavsson och Sven Andersson i Vänersborg, den senare var också skeppare ombord. Vidare ska det vara besättningsmannen August Johansson som står till vänster i jullen.

    Dagens skutexpertis svarar mig dock, efter jag ställt en efterlysning, att det från 1899 och framåt inte ska ha funnits någon Marie av Åmål. Istället föreslås regnr 1511 Maria eller “Tändsticke-Maria” som hon kallades då hon ägdes av Vänersborgs tändsticksfabrik. Denna Maria har haft både Åmål och Vänersborg som hemort, så det kan funka. Hon var byggd i Marum 1875. Det låter kanske lite danskt, men ligger på Björkö i Roslagen.
Likt förbannat tycker jag dock att det står MARIE på skutans akterspegel…

Endast kvartsbåtar

Kvartsbåtarna John och Idog förtöjda utanpå Hamnfjord. Notera texten på kajmuren. Förstora!
Foto Vänersborgs museum den 26 augusti 1971.
Den 4 december detta år går en lång epok i graven. Då går den absolut sista kvartslasten med båt från Fröskog, 111,1 ton till Trollhättan. Efter detta tog lastbilarna över helt…

Trafikstockning

Fann en bild i en av fotoklubbens utgivningar där det stod följande.

“Trafikstockning i hamnkanalen 1965, foto: Kamerareportage”

Kollade runt i mitt lilla arkiv och fann snart händelsen på bild – ja faktiskt fann jag en bild åt vardera hållen.
1965 hade “nya Dalbobron” stått på plats i ett par år, och någon sådan bro fanns inte på bilden åt norr.

Vad man faktiskt ser på bilden är en händelse som kan dateras till Onsdagen den 27 april 1960. Detta datum lyckades man öppna Dalboborn (den gamla), vilken blivit påseglad med svåra skador som följd. Ett 50-tal fartyg hade samlats i Vänersborgsviken, hamnbassängen och  Vassbotten. Klockan vid pass 09.30 kunde så alla fartyg sätta sig i rörelse. Först släppte man iväg södergående trafik med “Adeleide” i täten, vilken kan ses stäva ut i Vassbotten på bilden. Fartyget, vilket orsakat debaclet hette “Bremer Roland”.

Hur det gick med reparationen av bron förtäljer inte historien, men man flaggade för att bron skulle behöva stå i öppet läge i flera veckor medans den lagades.

 ” Och i närmare tre veckor kommer bron förmodligen också att hållas ständigt öppen. Detta medför stora svårigheter för landsvägstrafiken, och även lokaltrafiken har råkat i ett besvärligt läge. Gående får använda järnvägsbron, där gångbanor byggts upp. I övrigt får man köra över Öxnered.”

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.