UPPBÖRDSKONTORET

Trollhätte kanals uppbördskontor och Dalbobron. Foto tidigt 1900-tal ur Vänersborgs Söners Gilles arkiv.

Trollhätte kanals uppbördskontor och Dalbobron. Foto tidigt 1900-tal ur Vänersborgs Söners Gilles arkiv.

   En bister vinterdag i början av 1900-talet, med rimfrost på träden och tät trafik på Dalbobron. I ekipaget närmast i bild på väg mot stan sitter en av alla slaktarsönder Dafgård. T.v. i jiggen ser vi nämligen den stadige slaktarmästaren Runo Dafgård, vilken hade sin rörelse nere på Nygatan 14. Dafgårdarna var inga småpojkar…

På bilden ser vi också Trollhätte kanals uppbördskontor i Vänersborg, och trots att huset kom att stå på platsen under 75 år så finns det väldigt få närbilder på huset. På dess plats stod tidigare ett mindre hus tillhörigt Nya Trollhätte kanalbolag i vilket brovaktaren bodde. Behovet av ett nytt och större hus uppstod under 1860-talet då bolaget bl.a. såg det angeläget att skapa en större kontrollapparat med avsikt att noggrannare kontrollera så att de uppgivna fartygslasterna stämde överens med verkligheten.

Revisorerne hade äfven yttrat sig rörande angelägenheten att med anledning af den ökade rörelsen pä kanalen åvägabringa skyndsammare expedition af fartygen samt tillförlitlig kontroll å debiteringen; och förmälde sig direktionen, vid revisionsberättelsens aflemnande till K. M. redan vara betänkt på att under det innevarande året vidtaga nödiga åtgärder härvid.

I sammanhang med frågan om uppbördsväsendet erinrade vid samma direktionssammanträde afdelningsdirektören om nödvändigheten af att söka åstadkomma någon närmare kontroll på varutrafiken å kanalen samt öfverensstämmelsen mellan uppgifterna till uppbördskontoret och verkliga innehållet af fartygens laster. Det kunde med visshet antagas, att om för sådan kontroll en särskild tjensteman anstäldes, skulle hans lön flerdubbelt ersättas genom noggrannhet vid varornas uppgifning å uppbördskontoret och der jemte ordning och redbarhet främjas hos de trafikerande.

Huset som det ser ut på bilden uppfördes 1870 och disponerades enligt följande. Bottenvåningen inrymde uppbördskontor, bro- och hamnvaktens boningsrum samt kök och skafferi. Övervåningen var helt och hållet kanalinspektorns och bestod av 4 rum och kök samt större skafferi. Sven Almqvist, som figurerar i tidigare inlägg, hade 1864 fått i uppdrag att ordna med kanaluppbörden då han detta år tillträdde som kanalinspektor i Vänersborg. Familjen Almqvist flyttade in i huset då det var nyuppfört 1870.

1945 stängdes G:a hamnkanalen av för fartygstrafik och samma år övertog staden kanalverkets hus på platsen. Husen revs och lämnade plats för den nya fasta residensbron vilken stod klar 1947.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.