Posts Tagged: Torpavägen

Torpabron


Till Drätselkammaren Vänersborg.
Härmed får jag vördsamt afgifva förslag
till förbättrad kommunikationsled för öfver-
gången af U. V. H. Järnväg vid den s. k. Torpa-
bron. Torpagatans och Torpavägens nuvaran-
de förbindelse utgör den ena af de två
direkta förbindelser, som nu förefinnas mel-
lan äldre staden och nya stadsplanen.
Förbindelsen vid Edsbron är utmärkt, hvil-
ket man däremot icke kan säga om Torpa-
bron.
Vänersborg den 24 Oktober 1914.

Sedan de på södra sidan av järnvägen belägna stadsdelarna börjat bebyggas ett stycke in på 1900-talet blev behovet av ny kommunikationsled över järnvägen akut. Före 1914 hade den s.k Torpabron inte vållat några större bekymmer, men 1914 slår portarna upp på  nya fattighuset  ute på “landeriet” Hanslunds forna mark, då blir behovet tydligen större.

Utdrag ur protokoll 3 Juni 1916 yttrar sig fattigvårdstyrelsen föjande:

Vad vidare borttagande av Torpabron
och anordnandet av bekvämare övergång
över järnvägen beträffar vill fattigvårds-
styrelsen på det livligaste uttala sin
tillstyrkan därtill, alldenstund försörj-
ningshemmet med sina många körs-
lor till och från staden har synnerligen
stora olägenheter av de branta, krokiga
backarne vid bron.
För renhållningsverket medför bron
dessutom betydligt ökade kostnader där-
igenom att endast mindre lass kun-
na föras från staden.

1916 beslutas att bron ska bort och en ny järnvägsövergång anläggas. Anslagna medel är 8,500 kronor. 1917 är arbetet klart och slutnotan landade på 14, 080:30 kronor. Tilläggas kan, att det tillkom lite arbete i form av sänkning av gatan framför byggmästare O. Nybergs fastighet samt grundförstärkning av den samma.
Notera att taket på denna fastighet skymtar på båda bilderna!

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.